SZUKAJ
KOSZYK (0)

Brak produktów w koszyku.

DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI

Regulamin
Regulamin
My Mini HomeRegulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MY MINI HOME.PL z dnia 31.08.2018
oraz REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.myminihome.pl jest firma HAPPY4KIDS Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 1c/47, 65-001 Zielona Góra REGON: 526678835, NIP: 9292079880. Nr. konta bankowego  dla PLN: PL 86 1090 1535 0000 0001 5575 5649 EURO: PL 26 1090 1535 0000 0001 5575 5662.

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.myminihome.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa mebli oraz zabawek dla dzieci za pośrednictwem sieci Internet

 3. Produkty oferowane w sklepie internetowym www.myminihome.pl są sprzedawane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami

Definicje

 1. Sprzedawca – HAPPY4KIDS Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 1c/47, 65-001 Zielona Góra REGON: 526678835, NIP: 9292079880.

 2. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej www.myminihome.pl

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego

 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

 5. Towar –  każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

 6. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 7. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

 9. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego

 10. Formularz Rejestracji  – dostępny w Sklepie internetowym formularz, który służy do zakładania Konta, wymagający podania Danych do logowania takich jak: adresu e-mail i hasła, a także Danych Klienta: Imię i Nazwisko / Nazwa, Ulica, Numer domu / lokalu, Kod pocztowy, numer NIP, Miasto, Kraj, Województwo, Numer telefonu, Dane innego adresu do wysyłki

Składanie Zamówień

 1. Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.myminihome.pl – z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego

 2. Zamówienia składamy poprzez formularz zamówieniowy za pośrednictwem strony internetowej www.myminihome.pl. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie lub przesyłki pobraniowej

 3. Towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy przesyłek krajowych wynosi 1-3 dni robocze. Czas dostawy przesyłek zagranicznych jest ustalany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej

 4. Czas realizacji zamówienia określamy jako czas produkcji i kompletowania zamówienia bez przewidywanego czasu dostarczenia towaru przez firmę kurierską

 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

 6. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami)

 7. Dla złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.myminihome.pl przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień

 8. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sklep@myminihome.pl. lub adres korespondencyjny: ul. Godlewskiego 1c/47, 65-001 Zielona Góra.

 9. Cena Towaru widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia

 10. Od momentu zatwierdzenia Zamówienia przez sprzedającego, Klient nie ma możliwość modyfikacji złożonego Zamówienia

 11. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży jest dołączony do przesyłek dowód zakupu. Klient otrzymuje fakturę VAT

 12. Ceny wskazane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, dostępna będzie w trakcie składania zamówienia. Jak też zostanie podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej

 13. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia

Płatności

  1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:

   a. Przedpłata – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze proforma

   b. Płatność e-przelewem za pomocą serwisu Przelewy24. PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

   c. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL)

   d. Płatność za pośrednictwem serwisu PayU. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej „Operatorem płatności”. Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień będących w realizacji

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego oraz wycofania ze sprzedaży Towarów uprzednio dostępnych, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych

 3. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na stwierdzone uszkodzenia. O fakcie odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na stwierdzone uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu Klient obowiązany jest poinformować niezwłocznie Sprzedawcę

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient

Reklamacja i zwrot

 1. Sprzedawca i jednocześnie producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego www.myminihome.pl

 2. Uszkodzenia mechaniczne, będące następstwem nieprawidłowego użytkowania Towaru, nie podlegają reklamacji

 3. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@myminihome.pl za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego

 4. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego złożenia przez Klienta, informując Klienta o sposobie załatwienia reklamacji

 5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Możliwość zwrot nie obejmuje produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta oraz wykonanych w innych wariantach niż standardowy np. kolorystyka. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta bądź poprzez  system transakcyjny. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 6. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w Sklepie internetowym myminihome.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych

 7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy